MARS 2
TREŚĆ

Wydajność bojowa - Portrety oficerów ułanów nadwiślańskich 1798-1947. Antoni Pruszak 1783-1867 - Oddziały Wojska Wielkopolskiego pod Lwowem 1919 r. - Pertraktacje polityczno-wojskowe między Polską a Ukraińską Republiką Ludową (lipiec-sierpień 1919 r.) - Współdziałanie niemiecko-bolszewickie przeciwko Polsce w latach 1918-1920. Zarys problematyki. Część II - Józef Piłsudski a unowocześnienie armii - O deportacji osadników wojskowych w głąb ZSSR (w świetle materiałów NKWD) - Kurier do Lwowa. Zbigniew Roman Chaszczyński - "Kazimierz Polniaczek", "Kozak" - W poszukiwaniu "modus vivendi". Kontakty i rozmowy pomiędzy okupantami a okupowanymi dotyczące porozumienia niemiecko-polskiego w czasie II wojny światowej - Wileńskie rozmowy niemiecko-polskie w lutym 1944 r. - Kilka uwag o bitwie o Monte Cassino - Admiralsko-generalskie awanse na uchodźstwie w 1965 r. - Nowe opowieści wrześniowych sztandarów - Virtuti Militari w roli rosyjskich odznak pułkowych - Zdobycie Mińska Litewskiego w 1919 r. - Wytyczne dla organizacji wojennej sieci agencyjnej (marzec-kwiecień 1939 r.) - Raport karny za krytykę "Memorandum" Mikołajczyka - Działalność egzekucyjna podziemia w Polsce w 1945 r. na przykładzie Konspiracyjnego Wojska Polskiego - Zaginiony list kpt. NSZ Władysława Kołacińskiego "Żbika" do władz bezpieczeństwa z lipca 1945 r. - Recenzje i omówienia - Sprawozdania - Listy.

wyczerpanyOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl