MARS 12
SPIS TREŚCI

STUDIA

Tadeusz Grabarczyk
Początki ręcznej broni palnej na wyposażeniu jazdy polskiej w końcu XV wieku

Janusz Ziemiński
Sądy Pokoju w wojnie 1920 roku na przykładzie południowo-wschodniej Lubelszczyzny

Witold Jarno
Bunt garnizonu łódzkiego w maju 1926 r.

Aleksander Smoliński
But saperski wz. 31

Jacek K. Danel
Antylegalistyczna działalność na obczyźnie w latach 1955-1989 "Prezydenta Wolnej Polski" Juliusza Nowina-Sokolnickiego

Bogumił Ławszowski
Juliusz Nowina-Sokolnicki. Uwagi do biografii

MATERIAŁY

Wojciech Rojek
Polska relacja z brytyjsko-francuskiej operacji w Dakarze we wrześniu 1940 roku oraz jej następstw

Bogusław Polak
Gen. broni Władysław Sikorski i gen. dyw. Władysław Anders w świetle dokumentów 1941-1943

Michał Polak
Wanda Wasilewska o Katyniu. Przyczynek do pocztu renegatów polskich II Wojny Światowej

HISTORYCZNE PRZYCZYNKI

Szymon Kazimierski
Achtung - Panzer!

Marek Gałęzowski
Chor. art. Tadeusz Zgorzelski (1892-1945) - kierownik drukarni Obozu Polski Walczącej

Przemysław A. Szudek
Brytyjska Armia Terytorialna - zarys historii i organizacji

RECENZJE I OMÓWIENIA

Krzysztof Komorowski
Polemika niegodna polecenia

Juliusz S. Tym
Zły początek dalekiej drogi

SPRAWOZDANIA

LISTYOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl