MARS 13
SPIS TREŚCI

STUDIA

Krzysztof Grygajtis
Początki wojskowości tatarskiej na Litwie (do połowy XVI w.)

Grzegorz Łukomski
Nie tylko korpusy... Inne polskie formacje zbrojne w Rosji 1918-1920

Włodzimierz Kozłowski
Generałowie - dowódcy 4 Dywizji Piechoty 1919-1921. Portret zbiorowy

Marek Gałęzowski
Płk piech. Jan Zientarski (1894-1982) - działacz Obozu Polski Walczącej, komendant Okręgu Radomsko-Kieleckiego Armii Krajowej

Andrzej Sepkowski
Wojny przyszłości

MATERIAŁY

Robert Majzner
Doświadczenia z wojny domowej w Hiszpanii w świetle analiz Oddziału II Sztabu Głównego WP

Jan Strzemieniewski
"Generałowie" Juliusza Nowina-Sokolnickiego 1973-1990

HISTORYCZNE PRZYCZYNKI

Józef Jan Korabiowski
11. Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej.
Od Stanisławowa i Kołomyi po pola Września

Teresa Skinder-Suchcitz
Niewłaściwe oskarżenia

RECENZJE I OMÓWIENIA

Leszek Żebrowski
Monografia ruchu narodowego 1939-1945, czyli Krzysztofa Komorowskiego droga przez mękę

Lucyna Kulińska
Resumé

Andrzej Krzysztof Kunert
Nowa metodologia? Polemika w sprawie Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego

Danuta Kisielewicz
Teatry jenieckie

Juliusz S. Tym
Szkic do tematu

SPRAWOZDANIA

LISTYOficyna Wydawnicza "Adiutor"
Redakcja "Marsa" i Biblioteki "Marsa"
skr. poczt. 36, 00-955, Warszawa 15, Polska - Poland
tel./fax (0-22) 6217917
e-mail: wydawnictwo@adiutor-mars.com.pl